Frågor och  svar om ROT-avdraget

Informationen  nedan är hämtad från

regeringskansliets hemsida(www.regeringen.se ).

Itexten som följer besvaras följande frågor,

se även www.regeringen.se/sb/d/11257

:
• Vad är   ett ROT-skatteavdrag?
• Vad innebär det aktuella förslaget om ROT-skatteavdrag?
• Vilka slags arbeten ingår?
• Hur länge gäller ROT-skatteavdraget?
• När kan jag kontakta mina hantverkare och börja renovera mitt hus?
• Är det när arbetet startade eller faktureringsdag som avgör om jag får göra   ROT-skatteavdrag?
• Vad händer med skattereduktionen för arbete som utförs under 8-31 december   2008?
• Gäller miniminivån om 1000 kronor även för ROT-arbeten?
• Om jag ska renovera ett badrum för 30 000 kronor, hur mycket får jag då dra   av?
• Gäller ROT-skatteavdraget endast för adressen jag är skriven på?
• Räknas ett fritidshus som ett småhus?
• Måste man äga en bostad för att kunna utnyttja ROT-skatteavdraget?
• Om jag har en fritidsby i min näringsverksamhet, kan jag då göra avdrag för   ROT-arbeten där?
• Ingår energisparande åtgärder?
• Kommer jag att kunna använda mindre pengar till hushållsnära tjänster nu?
• När får jag skattelättnaden?
• När får jag som hantverkare ersättning från Skatteverket?
• Varför införs ett ROT-skatteavdrag?
• Vad kostar det att införa ROT-skatteavdrag?
• Varför gäller ROT-skatteavdraget inte för hyresrättsinnehavare?
• Hur ska införandet av ROT-skatteavdrag fungera i praktiken?

Vad är ett ROT-skatteavdrag?
Ett ROT-skatteavdrag är en skattereduktion för de utgifter en boende har för reparationer och underhåll eller om- och tillbyggnader av småhus eller bostadsrätter.Vad innebär det aktuella förslaget om ROT-skatteavdrag?
Förslaget innebär att ROT-arbeten förs in i nuvarande system för skattereduktion för hushållstjänster (RUT). Det innebär att den som vill genomföra reparationer, om- eller tillbyggnader och/eller underhåll av ett småhus eller en bostadsrätt får en skattereduktion med 50 procent av underlaget, dock med max 50 000 kronor per år och individ.
Luft*1 mellan stycken i samma fråga
Underlaget kommer dock att omfatta såväl ROT-arbeten som nuvarande RUT-arbeten. Underlaget för skattereduktion utgörs av arbetskostnaden.Skattereduktionen kopplas till individen på samma sätt som RUT-tjänster. Det är ägaren av ett småhus eller innehavaren av en bostadsrätt som kan få skattereduktion för ROT-arbeten. Eftersom skattereduktionen enligt RUT-lagen är kopplad till individen och inte till fastigheten innebär detta att två delägare till exempelvis ett småhus kan få skattereduktion med sammanlagt 2 x 50 000 kronor per år, det vill säga 100 000 kronor per år. Totalt kan de två delägarna alltså renovera för max en kostnad av 200 000 kronor per år.Vilka slags arbeten ingår?
Skattereduktionen gäller för reparationer, om- och tillbyggnader, och underhåll av småhus och bostadsrätter. För en bostadsrätt gäller att arbetet ska utföras i bostaden och avse så kallat inre underhåll som bostadsrättsinnehavaren svarar för själv enligt bostadsrättslagen.Vad som omfattas bygger i stor utsträckning på praxis från tidigare perioder med ROT-avdrag. Man kan också titta på Skatteverkets praxis när det gäller till exempel möjligheten att vid försäljningen av en privatbostad göra avdrag för kostnader för reparationer och underhåll. Som exempel nämner Skatteverket (i sitt informationsmaterial) att typiska reparations- och underhållsåtgärder är in- och utvändig ommålning, utbyte av takbeklädnad, byte av vitvaror, element, värmepanna, golv och väggmaterial. Skattereduktionen för ROT-arbeten omfattar endast arbetskostnaden för sådana åtgärder och alltså inte kostnader för material, utrustning och resor.Hur länge gäller ROT-skatteavdraget?
Förslaget om att införa ett ROT-skatteavdrag är permanent.När kan jag kontakta mina hantverkare och börja renovera mitt hus?Du kan kontakta dem direkt för arbeten inom ramen för ROT. Regeringen kommer att överlämna en proposition till Riksdagen under våren 2009. Men de förslagna reglerna ska tillämpas för arbeten som påbörjas redan från och med måndagen den 8 december 2008.Är det när arbetet startade eller faktureringsdag som avgör om jag får göra ROT-skatteavdrag?
Arbetet måste ha utförts från den 8 december 2008 och betalning måste i praktiken ske i efterhand.

Vad händer med skattereduktionen för arbete som utförs under 8-31 december 2008?
Kostnad för arbeten under denna tid kommer att läggas samman med kostnader som man har under 2009. Det betyder att det tak om 50 000 kronor i skattereduktion som gäller för 2009 även omfattar perioden 8-31 december 2008. Därefter gäller max 50 000 kronor per år och individ.

Kostnad för arbete som utförts 8-31 december 2008 kommer att beaktas i deklarationen som ska lämnas 2010.

Gäller miniminivån om 1000 kronor även för ROT-arbeten?
Ja, på samma sätt som gäller i dag för hushållsnära tjänster finns en sådan begränsning. Regeringen har emelleritd föreslagit att denna begränsning ska tas bort från och med den 1 juli 2009.

Om jag ska renovera ett badrum för 30 000 kronor, hur mycket får jag då dra av?
Förslaget innebär att man får en skattereduktion med 50 procent av kostnaden för arbetet, dock med max 50 000 kronor per år och individ.

I det här fallet ligger arbetskostnaden för renoveringen under taket så du får en skattereduktion med 50 procent på hela beloppet, det vill säga med 15 000 kronor.

Gäller ROT-skatteavdraget endast för adressen jag är skriven på?
Nej, det finns ingen sådan begränsning. ROT-skatteavdraget gäller däremot endast arbeten på ett småhus som du äger eller en bostadsrätt som du innehar.

Du kan låta bygga om eller till såväl det egna hemmet som fritidshuset. Maxbeloppet på 50 000 kronor i skattereduktion per år gäller dock samtliga hus.

Räknas ett fritidshus som ett småhus?
Samma definitioner gäller som vid fastighetstaxeringen. Om ett fritidshus betecknas som småhus vid fastighetstaxeringen så gäller detta även vid tillämpningen av ROT-skatteavdraget.

Måste man äga en bostad för att kunna utnyttja ROT-skatteavdraget?
Ja, ett småhus eller en bostadsrätt.

Om jag har en fritidsby i min näringsverksamhet, kan jag då göra avdrag för ROT-arbeten där?
Du själv, det vill säga inte ett aktiebolag, måste vara ägare till huset för att kunna få skattereduktion.

Ingår energisparande åtgärder?
Ja, många energisparande åtgärder bör kunna ses som reparation, underhåll eller om- och tillbyggnad. Men man kan inte få skattereduktion för arbete som man får bidrag eller annat stöd för från staten, en kommun eller ett landsting.

Kommer jag att kunna använda mindre pengar till hushållsnära tjänster nu?
Eftersom skattereduktionen enligt RUT-lagen är kopplad till individen och inte till fastigheten innebär detta att två delägare till exempelvis ett småhus kan få skattereduktion med sammanlagt 2 * 50 000 kronor per år för RUT- och ROT-arbeten.

När får jag skattelättnaden?
Precis som för hushållstjänster kommer skattelättnaden att kunna ges direkt vid köpet. Dessa regler träder dock i kraft den 1 juli 2009. Till dess gäller, liksom för hushållstjänster, att man måste ansöka om skattereduktion hos Skatteverket för att därefter få skattereduktionen tillgodoräknad vid 2010 års taxering. Om man vill få pengarna snabbare finns möjlighet att begära jämkning av skatten hos Skatteverket.

Med de nya reglerna som träder i kraft den 1 juli 2009 så betalar köparen halva arbetskostnaden inklusive momsen till säljaren. Säljaren får sedan begära ut den andra hälften av arbetskostnaden hos Skatteverket.

När får jag som hantverkare ersättning från Skatteverket?
Den nya så kallade fakturamodellen där utföraren av tjänsten får halva arbetskostnaden utbetalad av Skatteverket föreslås gälla från och med den 1 juli 2009.

Varför införs ett ROT-skatteavdrag?
Regeringen har under hösten arbetat intensivt med att förbereda ytterligare åtgärder för att dämpa effekterna av den ekonomiska krisen och förbättra förutsättningarna för en gradvis återhämtning. Detta samtidigt som det ekonomiska utrymmet prövats. Regeringens skäl till att satsa på just ROT-skatteavdrag är att byggsektorn nu snabbt försvagas. Förslaget ingår i regeringens satsningar för att stärka arbetsmarknadspolitiken och förbättra efterfrågan inom byggsektorn. Det skapar jobb och underlättar omställningen på arbetsmarknaden.

Införandet av ROT-skatteavdrag syftar liksom RUT-skatteavdrag också till att minska svartarbetet. En skattereduktion för byggnadstjänster kommer att medföra att arbeten som annars skulle ha utförts i egen regi eller med ”svart” arbetskraft i stället kommer att utföras av en anställd och beskattas. Därmed ökar arbetsutbudet och den varaktiga sysselsättningen.

Vad kostar det att införa ROT-skatteavdrag?
Kostnaden för att införa ROT-skatteavdrag beräknas preliminärt till cirka 3,5 miljarder kronor per år.

Varför gäller ROT-skatteavdraget inte för hyresrättsinnehavare?
Precis som för RUT är skattelättnaden för ROT något som införs för att underlätta för hushållen, och inte för fastighetsägare. En effekt av detta är att hyresrättsinnehavare inte kan göra ROT-skatteavdrag men det beror på att de inte direkt betalar för underhåll eller reparationer i sin lägenhet.

Frågan om man på annat sätt kan stödja hyresrätter får övervägas vidare.

Hur ska införandet av ROT-skatteavdrag fungera i praktiken?
ROT-tjänster förs in i nuvarande system med avdrag för hushållstjänster (RUT-arbete). Enskilda kan då få skattereduktion för såväl RUT- som ROT-arbete, exklusive omkostnader för materiel.

De föreslagna reglerna ska gälla arbeten som utförs från och med måndagen den 8 december 2008. Från och med den 1 juli 2009 kommer skattelättnaden även gälla för en privatperson som köper en tjänst av en annan privatperson som inte har F-skattsedel och inte är företagare. Då motsvarar skattelättnaden arbetsgivaravgifterna. Till dess gäller, liksom för hushållstjänster, att säljaren av ROT-arbetet ska ha F-skattsedel.

Skattereduktionen kopplas till individen och graden av subvention är densamma som i nuvarande system med hushållstjänster, det vill säga 50 procent av underlaget och max 50 000 kronor per år i skattereduktion.

På samma sätt som med skatteavdraget för hushållsnära tjänster måste arbetskostnaden vara minst 1 000 kronor per år för att man ska kunna få skattereduktion. Men regeringen har föreslagit att denna begränsning ska tas bort från och med den 1 juli 2009.